Benedetta Barzini


More Story

Chiara Galiazzo X Factor
November 17, 2012 - 5:05 pm
Chiara si esibisce indossando una giacca smoking paillettes Atelier Gianluca Saitto